Flygtninge i fare

star_gray-1

Menneskerettighedsdomstolen om Rwanda

20 juni 2022
Af: Mona Ljungberg

For blot en uges tid siden, besluttede den Europæiske Menneskerettighedsdomstol at bede Englands indenrigsministerium (home office) om midlertidigt at stoppe udsendelser af asylansøgere til Rwanda.

Begrundelsen fra Menneskerettighedsdomstolen lyder, at den engelske appeldomstol først den 20. juni 2022 tager stilling til asylsøgerens klage over det engelske “home office’s” beslutning om udsendelse af asylansøgere til Rwanda. Dvs at Home office forsøgte at omgås landets egne domstole og retssystem ved at udsende asylsøgere til Rwanda førend den havde taget stilling.

Menneskerettighedsdomstolen begrundede yderligere sin henstilling til England om udsættelse med : “når sagsøger står “over for en reel risiko for uoprettelig skade”

Henstillingen fra Menneskerettighedsdomstolen skal også forstås således, at det er en foreløbig vurdering, og man ikke har taget endelig stilling til om det er forsvarligt/uforsvarligt eller i overensstemmelse med menneskerettigheder at sende asylsøgere til Rwanda, kun at noget tyder på en stor risiko. Det tager Menneskerettighedsdomstolen først endelig stilling til, hvis den engelske appeldomstol giver Home office medhold mod asylansøgeren.

Får asylansøgeren medhold ved den engelske appeldomstol, skal sagen ikke for Menneskerettighedsdomstolen, da der så ikke længere er en klagesag.

Afgørelser fra Menneskerettighedsdomstolen har også betydning for Danmark.

Asylsystemet England – Danmark

I England fungerer asylsystemet anderledes end i Danmark. I Danmark træffer først Udlændingestyrelsen afgørelse. Udlændingestyrelsen er et departement underlagt dels Udlændingeministeriet, dels Flygtningenævnet.

Dvs at ministeren for udlændinge kan indstille til Udlændingestyrelsen at træffe afgørelse om, at nogle asylsøgere sendes til Rwanda. Eller som foregår pt,  at man genbehandler  asylsager fra syriske flygtninge, der har opholdstilladelse og indstiller dem til tilbagesendelse til Syrien.

Asylsøgeren/flygtningen kan så appellere udlændingestyrelsens afgørelse til Flygtningenævnet, som er højeste appelinstans for asylansøgere i Danmark. Asylsøgere, der får afslag i Flygtningenævnet kan derfor appellere direkte til Menneskerettighedsdomstolen, men gør det sjældent. En klage til menneskerettighedsdomstolen er ikke nem at skrive og kræver advokatbistand,

I England er det “home office” (Indenrigsministeriet) der træffer afgørelse. Ved afslag kan asylsøgeren gå til de engelske domstole og appellere afgørelsen op igennem retssystemet.

Det er sket, at den engelske højesteret har ændret Home Office’s afgørelse om at udsende en asylsøger.  Hvor ofte? Vi kender til en enkelt sag i 1999, og fordi den drejede sig om en asylansøger flygtet fra Danmark til England for at at redde sit liv.

Det var en af de sager, der blev anledning til opstart af vores forening “flygtninge i fare” i år 2000 .  – En mand,  var flygtet til Danmark fra Algeriet, hvor han var forfulgt og havde været udsat for tortur. Asylsagen fik et af de mest  absurde forløb, vi har set i asylsager i Danmark (hvilket siger, ikke så lidt).

Manden fik afslag på asyl og flygtede til England for at undgå arrestation og udsendelse til Algeriet. Home office afgjorde, dog at han skulle sendes retur til Danmark i og med Danmark var hans første asylansøgningsland, og hans ophold og liv dermed var Danmarks ansvar.

Den engelske Højesteret afgjorde efterfølgende, at det ville være forbundet med livsfare at sende manden  retur til Danmark i og med Danmark så ville udsende ham til Algeriet, hvor han uden tvivl ville blive tortureret og dræbt. Manden fik efterfølgende tilkendt asyl i England.


Oversættelse af Menneskerettighedsdomstolens afgørelse mod England 15.6.2022

Forestående udsendelse fra Storbritannien til Rwanda

Den 14. juni 2022 besluttede Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol at hasteudstede en midlertidig foranstaltning i henhold til Domstolens paragraf 39, i sagen om K.N. v. United Kingdom (ansøgning nr. 28774/22), en asylansøger fra Irak, der stod til en forestående udsendelse til Rwanda efter den nylige etablering af en asylpartnerskabsordning mellem den britiske regering og
regeringen for Republikken Rwanda.

I henhold til aftalememorandummet om oprettelse af dette partnerskab havde Storbritannien arrangeret udrejser for en række asylansøgere til Rwanda med charterfly, der skulle afgå i går kl. 22:30 (BST)., herunder K.N., hvis anker endnu ikke var færdigbehandlet i Storbritanien.

Retten meddelte den britiske regering, at sagsøgeren ikke bør udsendes til Rwanda indtil tre uger efter afsigelsen af ​​den endelige indenlandske afgørelse i hans igangværende retslige prøvelse. Den britiske regering blev underrettet, og en pressemeddelelse blev offentliggjort.

I mellemtiden, i løbet af samme dag, indgav fem andre personer, der skulle udsendes til Rwanda, begæring til domstolen og fremsatte anmodninger om at udstede midlertidige  foranstaltninger til at standse deres udsendelse.

I to af sagerne (R.M. mod United Kingdom, ansøgning nr. 29080/22) og H.N. mod United Kingdom (ansøgning nr. 29084/22)), besluttede Domstolen at anvende et midlertidig forbud i henhold til paragraf 39, og udsætte ansøgernes udsendelse indtil mandag den 20. juni 2022 kl. 18:00, og godkende deres anmodninger om mere detaljerede overvejelser.

I to ansøgninger (Abdollahi mod United Kingdom (ansøgning nr. 29081/22) og Shokri mod Storbritannien (ansøgning nr. 29082/22)), blev anmodningerne om foreløbige foranstaltninger afvist, da disse sagsøgere ikke har gjort brug af de opsættende midler, der er til rådighed ved de nationale domstole.

Én anmodning blev trukket tilbage, før parterne var blevet underrettet om nogen beslutning,
i mellemtiden havde indenrigsministeriet trukket asylansøgerens udvisnings-retning tilbage.

I henhold til paragraf 39 i domstolens regler kan domstolen udstede midlertidige foranstaltninger til enhver deltagerstat i den europæiske menneskerettighedskonvention.

Foranstaltninger efter paragraf 39 besluttes i forbindelse med sager for Domstolen uden at foregribe eventuelle senere afgørelser om antagelighed eller kendsgerninger.

Retten imødekommer kun sådanne anmodninger undtagelsesvis, når sagsøgerne ellers ville stå over for en reel risiko for uoprettelig skade. For yderligere information, se faktaarket vedr midlertidige foranstaltninger.

Denne pressemeddelelse er et dokument udarbejdet af registreringen. Det binder ikke Domstolen. Beslutninger, domme og yderligere information om domstolen kan findes på www.echr.coe.int

https://flygtningeifare.dk/wp-content/uploads/2022/06/Further-requests-for-interim-measures-in-cases-concerning-asylum-seekers-imminent-removal-from-the-UK-to-Rwanda-1.pdf