Højesteretsdom Italien

Posted on by

 Den italienske organisation oplyser på sin webside 17.12.2021

Historisk dom afsagt af den italienske højesteret
At modsætte sig deportation
til LIBYEN ER IKKE EN FORBRYDELSE

Den 16. december omstødte Italiens højesteret en dom, som var afsagt af Palermos appeldomstol over to skibbrudne for at have begået forbrydelser ved at medvirke til ulovlig immigration, og vold og kraftig modstand mod en offentlig embedsmand. De to var blevet reddet af slæbebåden, Vos Thalassa, og modsatte sig at blive returneret til Libyen, mens de var om bord på redningsbåden.

Byen Trapanis forundersøgelsesdommer havde først fastslået, at handlingerne var berettiget som selvforsvar, fordi de to unge mennesker, der var flygtet fra det libyske helvede, havde handlet for at redde sig selv og de andre overlevende fra risikoen for nye, alvorlige trusler mod deres ret til at leve. fysiske sikkerhed og seksuelle integritet, og for at beskytte deres ret til at blive ført til et sikkert sted og opnå international beskyttelse.

Palermos appeldomstol ændrede den 3. juni 2020 byrettens afgørelse om frifindelse og idømte de to unge flygtninge tre år og seks måneders fængsel med en bøde på 52.000 Euro, idet appelretten mente, at byrettens dommers tilgang var “ideologisk” og hævdede, at ” disse problemer må være tilstrækkeligt løst i den eneste kontekst beregnet til sådanne spørgsmål, nemlig arenaen for mellemstatslig politisk debat.”

Til forskel fra en sådan tilgang udtalte Højesteret i dag: “Migranterne, der blev reddet til søs, som hævdede deres ret til ikke at blive tvangstilbagesendt og modsatte sig at blive returneret til landet Libyen, var i deres ret til at modsætte sig en offentlig embedsmand,” og bekræftede således at håndhævelsen af menneskerettighederne er baseret på folkerettens regler, som sikrer beskyttelsen af menneskeliv, og er ikke et statslig myndighedsanliggende.

Vi er meget tilfredse med denne vigtige udtalelse, som er i tråd med den holdning, som kommandør Rackete tidligere har givet udtryk for. Desuden er det i tråd med den meget tidligere dom i Hirsi Jamaa og andre mod Italien (23. februar 2012), der endnu en gang gentager, at redningsaktioner til søs, som resulterer i, at overlevende vender tilbage til Libyen, udgør et brud på princippet om non-refoulement (Ingen skal tilbagesendes til et land, hvor de er i fare for at blive udsat for tortur)  og krænker rettighederne for de reddede mennesker, som bør føres til et sikkert sted, hvor deres liv ikke længere er i fare og hvor respekt for deres grundlæggende rettigheder er garanteret.

Fabio Lanfranca, Esq. og Serena Romano, Esq.